فروشگاه آنلاين محصولات دانلودی

پشتیبانی خرید: مشتریان گرامی، در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و محتوای فایل با شماره تماس 09337266852 و یا با آیدی تلگرام @moslem_mr در ارتباط باشید. توجه: برای دریافت کارت ویزیت الکترونیکی این فروشگاه کلمه " دانلود " را به 10008590 پیامک کنید.

دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان...


دانلود مقاله بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان...

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان...

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان...

 

ﭼﮑﯿﺪﻩ:

ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ، ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ 150 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺩﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻟﻒ ‏) ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 50 ﺳﺆﺍﻟﯽ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ، ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺏ ‏) ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 24 ﺳﺆﺍﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺭﻓﺎﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻭﻝ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻃﯿﻒ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪﺍﯼ ‏( 1 ﺗﺎ 67/1 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ، 68/1 ﺗﺎ 34/3 ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﺯ 35/3 ﺗﺎ 5 ﻣﻄﻠﻮﺏ ‏) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﯼ ﺗﯽ ﺗﺴﺖ ﺗﮏ ﮔﺮﻭﻫﯽ، ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ﻭ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﯼ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺸﺖ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻬﺎﻫﺪﺍﻑ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﺁﺧﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﺍﻥ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼﮎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﺸﺖ ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﺭ، ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭ، ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﻣﺠﻮﺯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺍﻧﺘﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻌﻨﯽﺩﺍﺭ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺯﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩ، ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻌﻨﯽﺩﺍﺭ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ...

  انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۶               تعداد بازدید : 9

دیدگاه های کاربران (0)

استان گيلان-شهرستان تالش

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما